Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Poeh, een hoop letters en dure woorden. Eigenlijk is het niet meer dan een omschrijving van onze transactie. Wat gebeurt er als je iets bij ons koopt? Hoe zit het als je niet tevreden bent? Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou.

  We hebben geprobeerd het juridisch taalgebruik zo veel mogelijk te beperken. Heb je vragen? Onze klantenservice legt het je graag uit.

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITVAARTSTORE

   

  Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

   

  Artikel 1. Definities

  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

  UitvaartStore - wij, de besloten vennootschap Crash House Trading B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1017 DK) Amsterdam aan Keizersgracht 461C;

   

  Algemene Voorwaarden -deze algemene voorwaarden van UitvaartStore;

   

  Opdrachtgever - jij, de Opdrachtgever en wederpartij van ons, UitvaartStore, bij de Overeenkomst;

   

  Product en Dienst - het product en de dienst die door UitvaartStore wordt geleverd dan wel verricht;

   

  Aanbod - de aanbieding van de Producten en Diensten die jij, de Opdrachtgever, geselecteerd hebt inclusief de prijs en levertijd. Als het aanbod op de daarvoor bedoelde wijze wordt geaccepteerd verandert het in een Overeenkomst tussen jou en ons;

   

  Herroepingsrecht - de mogelijkheid voor jou, de Opdrachtgever, om binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

   

  Overeenkomst - de overeenkomst van opdracht op afstand tussen ons, UitvaartStore, en jou, de Opdrachtgever, waarin de specificaties van de Producten en Diensten zijn opgenomen waarbij in een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten (UitvaartStore.nl), tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals internet of telefoon);

   

  Duurzame gegevensdrager - elk middel dat jou, de Opdrachtgever, of ons, UitvaartStore, in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in de toekomst te raadplegen en/of ongewijzigd te reproduceren (zoals papier, geheugenkaarten, harde schijven, e-mails;

   

  Partijen - UitvaartStore en/of Opdrachtgever.

   

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen UitvaartStore en Opdrachtgever.
  2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
  3. Wanneer UitvaartStore andere partijen inschakelt om de Producten en Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
  4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever elektronisch beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij UitvaartStore zijn in te zien en op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  5. UitvaartStore is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

   

  Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de Opdrachtgever het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt UitvaartStore direct op elektronische wijze de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door UitvaartStore is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
  3. UitvaartStore treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch betaalt, neemt UitvaartStore daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
  4. UitvaartStore kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien UitvaartStore op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. UitvaartStore zal bij het Product of Dienst aan de Opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   a. het bezoekadres van de vestiging van UitvaartStore waar de Opdrachtgever met klachten terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Opdrachtgever van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij UitvaartStore deze gegevens al aan de Opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar.

   

  Artikel 4. Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als UitvaartStore gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden UitvaartStore niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van aflevering;
  o de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen UitvaartStore de prijs garandeert;
  o of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Opdrachtgever te raadplegen is;
  o de manier waarop de Opdrachtgever, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; en
  o de gedragscodes waaraan UitvaartStore zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Opdrachtgever deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.

   

  Artikel 5. Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan UitvaartStore bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan UitvaartStore retourneren. 

   

  Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal UitvaartStore dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   

  Artikel 7. Uitzonderingen herroepingsrecht

  1. Gezien de aard van de Producten en Diensten die UitvaartStore levert zijn er verschillende situaties die wettelijk uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht.
  2. Bij de levering van Producten gaat het om:o Producten die vervaardigd zijn conform instructies van de Opdrachtgever (bijvoorbeeld: maatwerk);

  o Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn (bijvoorbeeld: rouwboeketten);

  o Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bijvoorbeeld: grafkisten, urnen, assieraden).

  3. Bij de levering van Diensten gaat het om:

  o Diensten betreffende vervoer, restaurantbedrijf, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode (bijvoorbeeld rouwvervoer, catering);

  o Diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld gegraveerde grafstenen, persoonlijke linten voor rouwboeketten) ;
  o Diensten die door hun aard en gebruik niet kunnen worden teruggezonden (Bijvoorbeeld: opbaring, crematie, begraving);

  o Diensten die met instemming van de Opdrachtgever volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verklaard van het Herroepingsrecht af te zien.

   

  Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

  1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan UitvaartStore alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die UitvaartStore nodig heeft om de Producten te leveren en Diensten te verrichten. UitvaartStore mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. UitvaartStore is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

   

  Artikel 9. De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan UitvaartStore Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar UitvaartStore geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden (bijvoorbeeld: assieraden van platina, goud of zilver). Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien UitvaartStore dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Middels kortingscodes en online aanbiedingen kunnen de prijzen van producten tijdelijk worden verlaagd.
  7. Bij gebruik van een kortingscode wordt een vast bedrag en/of vast percentage in mindering gebracht op de productprijs.
  8. Bij een aanbieding wordt de productprijs verlaagd met een vast bedrag.
  9. Een kortingscode of aanbieding kan op ieder moment door UitvaartStore eenzijdig worden gewijzigd of opgeheven.
  10. Lid 9 van dit artikel is eveneens van toepassing indien de actievoorwaarden of een advertentie anders bepalen.
  11. Lid 9 van dit artikel is eveneens van toepassing indien er reeds een Overeenkomst is gesloten tussen de Opdrachtgever en UitvaartStore, waarbij sprake is van een Product met aanbieding of korting. In dat geval kan UitvaartStore de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
  12. Een aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingscodes of aanbiedingen. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden de laagste korting te vergoeden. UitvaartStore kan in dat geval tevens de Overeenkomst eenzijdig ontbinden.
  13. Aan advertenties of promotie van kortingscodes en aanbiedingen in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend, de vorige leden van dit artikel gelden onverkort, bij strijdigheid prevaleert dit artikel.

   

  Artikel 10. Conformiteit en Garantie

  1. UitvaartStore staat ervoor in dat Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door UitvaartStore, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst tegenover UitvaartStore kan doen gelden.

   

  Artikel 11. Levering en uitvoering

  1. UitvaartStore zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van Producten, bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot Dienstverlening.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal UitvaartStore geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de gestelde levertermijn uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal UitvaartStore het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal UitvaartStore zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk voor het transport naar de Opdrachtgever zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van UitvaartStore.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij UitvaartStore tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan UitvaartStore bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1 over het herroepingsrecht.
  2. Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Opdrachtgever geen recht doen gelden over de uitvoering van de Overeenkomst, voordat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan UitvaartStore te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de Opdrachtgever heeft UitvaartStore met uitzondering van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

  Artikel 13 - Klachtenregeling

  1. UitvaartStore beschikt over een klachtenprocedure die algemeen toegankelijk via de website (https://uitvaartstore.nl) is en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na constatering door de Opdrachtgever, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de UitvaartStore.
  3. Bij UitvaartStore ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door UitvaartStore binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 14 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en UitvaartStore waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van UitvaartStore aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert


  Aanvullend aan deze voorwaarden is onze werkwijze bij verzending en retourzendingen. Zie hiervoor de pagina Verzenden.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »
  ← Keer terug naar de backoffice    Wij zijn tijdelijk gesloten door groot onderhoud. Reeds geplaatste bestellingen worden wel verwerkt. Verbergen